طناب آزبستی

از الیاف بلند آزبست نسوز می باشد که بصورت چهار گوش بافته شده است به طور خالص به عنوان عایق حرارتی در سیستم های هدایت حرارتی

مورد استفاده قرارمی گیرد و توانایی حمل دمای بالای 250 درجه سانتیگراد را دارد تحمل طناب گرد آزبست بدون غبار بین 350تا550 درجه سانتیگراد می باشد سایزهای

قابل دسترسی4الی 50میلیمتر می باشد 

 

 طناب گرد آزبستی 4545353453طناب گرد آزبستی 3 41طناب گرد آزبستی 834طناب گرد آزبستی 1236طناب گرد آزبستی 5345