ساخت انواع واشر های گلویی اگزوز تک و دوبل 2رو حلب واشر های بغل اگزوز واشر منیفول 

 

نیسان وانت  ـ پژو ـ  پیکان وانت ـ مزدا ـ پراید 

 

 

واشر های ماشین  7878787واشر های ماشین  543453453واشر های ماشین  465834241واشر های ماشین  454454