این محصول در قطر های 10میلیمتر الی 100 میلیمتر و طول 1 متر موچود می باشد 

 

میلگرد سیلیکونی 456564564756  میلگرد سیلیکونی 7513   میلگرد سیلیکونی 55321