گسکت اسپیرال داراي يك لايه از جنس فولاد ضد زنگ و يك لايه پركننده از جنس آزبست يا تفلون و يا گرافيت مي باشد كه با مقطع V شكل و بصورت فشرده دور هم پيچيدهشده است ضخامت اين نوع گسكت براي تمام اندازه ها و

كلاس ها يكسان مي باشد. اين گسكت ها از تركيب يك فلز شكل داده شده سيمي و مواد نرم پركننده تشكيلگرديده اند. شكل اين گسكت ها هنگامي كه در بين دو فلنج فشرده مي گردند تاثير زيادي در آب بندي دارد. اين نوع

لايي ها ممكن است داراي رينگ داخلي و يا رينگخارجي باشند كه رينگ داخلي ميزان خوردگي فلنج را كاهش داده و از اجزاي آب بندي محافظت مي كند و رينگ خارجي براي صحيح نصب كردن لايي كاربرد دارد. معمولاًجنس اين

رينگ ها فولادي و ضخامت آنها حداكثر 3.5 mm مي باشد. ارتجاعي بودن و مقاومت گسكت هاي مارپيچي عواملي هستند كه اين گسكت را بعنوان يك گزينهمناسب براي استفاده در كاربردهاي متنوع متمايز ساخته است. اين نوع

لايي در فلنج هاي ساده و فلنج هاي با سطح برجسته و فلنج هاي زبانه و شياردار استفادهمي شود. در بسياري از مكان هاي صنعتي همانند پالايشگاه ها ،انواع سايت هاي فرآيندهاي شيميايي ،نيروگاه ها و همچنين صنايع

هوايي استفاده از اين نوع گسكت هافراوان مي باشد. گسكت هاي مارپيچي از سايز 2/1 اينچ تا 100 اينچ و کلاس های 150 300 600 900 1500 در دسترس مي باشد

 

 

گسکت اسپیرالگسکت اسپیرالگسکت اسپیرالگسکت اسپیرالگسکت اسپیرال

 

 

 

 این شرکت توانایی تولید فیلر های اسپیرال بدون رینگ گرافیتی،آزبستی و PTFE  در ابعاد مختلف را دارد 

 

 

گسکت اسپیرال 9746631