پودر گرافیت چرب با کربن 90ـ85 درصد در مشهای مختلف 280ـ325ـ300

 

 

پودر گرافیت چرب 46546456