واشر های ماشین

ساخت انواع واشر های گلویی اگزوز تک و دوبل 2رو حلب واشر های بغل اگزوز واشر منیفول 

 

نیسان وانت  ـ پژو ـ  پیکان وانت ـ مزدا ـ پراید