پکینگ آزبست گرافیت

این نوع پکینگ آزبست بافته شده است ودر دو نوع آغشته به روغن و آغشته به گریس و گرافیت قابل دسترس استاین پکینگ در انواع فلنج ها ،شیر آلات و دیگهای بخار بهترین گزینه مصرفی می باشداین پکینگ در سایز های

4-6-8-10-12-14-16-18-20-25قابل عرضه می باشد

 

پکینگ آزبست گرافیتپکینگ آزبست گرافیتپکینگ آزبست گرافیتپکینگ آزبست گرافیتپکینگ آزبست گرافیت