تکسون تهیه شده از پودر چرم و کاغذ سلولوزی تکسون می باشد این محصول برای آببندی آب تا80 درجه سنتیگراد مورد استفاده قرار می گیرد ورق های تکسون در ابعاد

1*1/5 متر و ضخامت های 0/5   1    1/5    2     3     4     5  موجود می باشد    

 

 

 

تکسونتکسونتکسونتکسون