گسکت گرافویل از لایه های ورق گرافیت خالص پرس شده ،تشکیل گردیده و در شیر آلات و پمپ هایی که رجه حرارت و فشار بالایی تحمل می کنند قابل استفاده است مقاومت فشار این رینگ 200 بار و مقاومت حرارتی آن از

50الی650درجه سنتیگراد م باشد سایز های 10الی 500میلیمتر قبل عرضه می باشد

 

 

گسکت گرافویلگسکت گرافویلگسکت گرافویلگسکت گرافویل photo 2017 02 07 12 15 18گسکت گرافویل 44651321گسکت گرافویل