گسکت فوق از جنس فیبر فنولیک نخدار می باشد وبا جنس هایی مانند فیبر استخوانی پلی اتیلن و تفلون قابل تامیین می باشد گسکت فوق به تعداد

سوراخهای فلنج با  ضریب 2 و با توجه به سایز و کلاس فلنج در کیت قرار می گیرد. 

 

 

گسکت کیت عایق 33336