شیلنگ تفلونی در سایز قطر داخلی 2الی 150میلیمتر و ضخامت 2/0 الی 20میلیمتر قابل عرضه می باشد تحمل حرارتی آن 250+الی200- می باشد

 

 

                                                                              شیلنگ PTFE